Algemene voorwaarden

1          Algemeen

1.1       Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

Opdrachtnemer: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert, en die lid is van FNV Zelfstandigen.
Opdrachtgever: De Contractuele opdrachtgever van de zelfstandig ondernemer.

1.2       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten
die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3       Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

1.4       Deze voorwaarden mogen alleen gebruikt worden door leden van FNV Zelfstandigen.

2          Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1       Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.

2.2       Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.3       Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3          Levertijd

3.1       De door Opdrachtnemer opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij Opdrachtnemer er altijd vanuit is gegaan dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het afgeven van de levertijd bekend waren.

3.2       De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan.

3.3       Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken kan Opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren.

3.4       Indien er sprake is van meerwerk kan de Opdrachtnemer de levertijd dienovereenkomstig verlengen.

3.5       Indien Opdrachtnemer gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

4          Prijs

4.1       Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

4.2       In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

5          Adviezen

5.1       Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

5.2       Door Opdrachtnemer verstrekte adviezen komen tot stand op basis van door Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtnemer gaat uit van de juistheid van deze informatie.

6          Intellectuele eigendom

6.1       Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how” .

6.2       De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

6.3       Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6.4       Opdrachtgever staat in voor de aanwezigheid van geldige licenties met betrekking tot de bij hem aanwezige software.

7          Betalingsvoorwaarden

7.1       Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 30 dagen na (deel)factuurdatum.

7.2       Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

7.3       Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a.         een betalingstermijn is overschreden;
b.         de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c.         de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d.         de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

7.4       Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

7.5       Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

7.6       Rente bij transacties met consumenten:
De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

7.7       Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties:

Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van artikel 6.5, met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

7.8       Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten:

Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is  de consument / Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling – waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt – vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

7.9       Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

8          Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1       Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

8.2       Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

8.3       Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

9          Wijzigingen in de opdracht

9.1       Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.2       Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

10        Oplevering

10.1      De opdracht wordt als opgeleverd beschouwd indien: de Opdrachtgever datgene wat tot stand is gebracht in gebruik heeft genomen, heeft goedgekeurd, of indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat Opdrachtnemer hem schriftelijk heeft meegedeeld dat de opdracht gereed is daartegen bezwaar heeft gemaakt.

10.2      Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd indien Opdrachtgever zijn goedkeuring onthoudt op grond van kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

11        Ontbinding

11.1      Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

11.2      Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

11.3      Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

11.4      Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.5      Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

11.6      Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade

12        Reclames, klachten

12.1      Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

12.2      Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

13        Eigendomsvoorbehoud

13.1      Na levering blijft Opdrachtnemer eigenaar van de geleverde zaken zolang Opdrachtgever:
– tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gesloten overeenkomsten;
– voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen;
– vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.

13.2      Tot aan het moment van eigendomsovergang, is Opdrachtgever gehouden de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten t.a.v. de zaken.

13.3      Opdrachtgever is behouden de zaken te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s die deze zaken vanaf hun levering kunnen ondergaan.

13.4      Opdrachtgever is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden.

13.5      Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

13.6      In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is Opdrachtgever gehouden onmiddellijk Opdrachtnemer te waarschuwen.

13.7      Als Opdrachtnemer geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Opdrachtnemer te verpanden.

13.8      Nadat Opdrachtnemer haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

13.9      In alle gevallen dat Opdrachtnemer een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is Opdrachtnemer gerechtigd de van Opdrachtgever per ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.

14        Aansprakelijkheid

14.1      Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

14.2a    Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

14.2b    Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

16.2c    Verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

14.2d    De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

14.2e    Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

14.2f    Ten aanzien van door Opdrachtnemer geleverde software aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid.

14.2g    Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.

15        Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing.

Nadere bepalingen voor specifieke items

Het bepaalde in bovengenoemde artikelen van deze algemene voorwaarden is onverkort van toepassing. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in bovengenoemde artikelen en het bepaalde in de navolgende Nadere Onderwerpsbepalingen en/of bij uitdrukkelijk afwijken van het bepaalde in bovengenoemde artikelen van deze algemene voorwaarden, prefereert het bepaalde in de Nadere Onderwerpsbepalingen.

Programmatuurontwikkeling

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien de opdrachtnemer maatwerkprogrammatuur speciaal voor de opdrachtgever ontwikkelt. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie.

16        Programmatuurontwikkeling

 1. Er zal schriftelijk worden gespecificeerd welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. De opdrachtnemer zal die programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door de opdrachtgever te verstrekken gegevens voor de juistheid en volledigheid waarvan de opdrachtgever instaat. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. Indien is overeengekomen dat de programmatuurontwikkeling in fasen zal plaatsvinden kan de opdrachtnemer de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat de opdrachtgever die resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. De opdrachtgever kan zonder beperking gebruik maken van de door de opdrachtnemer opgeleverde programmatuur/fasen, indien en voor zover de facturen voldaan zijn.

17        Wijzigingen en meerwerk

 1. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.
 2. Indien voor de programmatuurontwikkeling een vaste prijs is afgesproken, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

18        Oplevering en acceptatie

 1. De opdrachtnemer zal de te ontwikkelen programmatuur conform de daartoe opgestelde specificaties – gebruiksklaar – aan de opdrachtgever opleveren.
 2. Indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, heeft de opdrachtgever het recht de programmatuur gedurende een periode van 14 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Deze acceptatietest bestaat uit het uitvoeren van een door de opdrachtgever samengestelde verzameling testgevallen, welke tijdig vóór gebruiksklare oplevering aan de opdrachtnemer ter beschikking zullen worden gesteld.
 3. Zodra bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt, dat in de programmatuur voorkomende problemen de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode van 14 dagen wordt onderbroken, totdat de opdrachtnemer de gebreken heeft hersteld.
 4. Indien bij het uitoefenen van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoont en niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. De opdrachtnemer zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld. In alle andere gevallen zal de opdrachtnemer aan de opdrachtgever de met het herstel gepaard gaande kosten in rekening brengen.
 5. De programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard na gebruiksklare oplevering. Indien een acceptatietest is afgesproken, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na acceptatie door de opdrachtgever, of 14 dagen na gebruiksklare oplevering indien en voor zover de opdrachtgever de opdrachtnemer niet schriftelijk over de gebreken als voormeld heeft geïnformeerd of na het herstel van de desbetreffende gemelde gebreken.

19        Garantie

Gedurende een periode van 3 maanden na aanvaarding/oplevering zal de opdrachtnemer naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen, indien en voor zover de programmatuur niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. De opdrachtnemer garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Uitsluitend indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld zal een dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de opdrachtgever of van andere niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest redelijkerwijs hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt nimmer onder deze garantie. De garantie is niet van toepassing als de programmatuur door anderen dan de opdrachtnemer is gewijzigd en/of bewerkt.

Standaardpakket

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien de opdrachtnemer de opdrachtgever het recht tot het gebruik van algemeen beschikbare en niet speciaal voor de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur (standaardpakket) verleent, ook indien het standaardpakket ten behoeve van de opdrachtgever is gewijzigd of uitgebreid. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies.

20        Gebruiksrecht

 1. De opdrachtnemer verleent de opdrachtgever slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik van het standaardpakket.
 2. Het standaardpakket kan door de opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt op één verwerkingseenheid. Bij eventuele storing kan de programmatuur tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
 3. Het is de opdrachtgever voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal 2 kopieën van het standaardpakket te maken, tenzij de opdrachtnemer afwijkende eisen c.q. voorwaarden stelt. Deze kopieën zullen door de opdrachtgever niet worden gebruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging van onbruikbaar geworden originele materialen. De kopieën zullen worden voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal.
 4. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet aan derden overdraagbaar. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het standaardpakket te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen. De opdrachtgever zal het standaardpakket niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de programmatuur wordt aan de opdrachtgever niet ter beschikking gesteld.

21        Gestandaardiseerd  pakket toeleverancier

            Indien een toeleverancier het recht tot het gebruik van een standaardpakket slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van de toeleverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

Ter zake van onderhoudswerkzaamheden

22        Onderhoud

 1. Indien voor de geleverde zaken een onderhoudsovereenkomst is gesloten zal de opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van de opdrachtnemer de geconstateerde gebreken aan de opdrachtnemer melden. Na ontvangst van de melding zal de opdrachtnemer naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien het geleverde niet aan de schriftelijke specificaties voldoet. De opdrachtnemer garandeert niet dat geleverde programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken verbeterd zullen worden.
 2. De opdrachtnemer kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van de opdrachtgever of van andere niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan de opdrachtnemer is gewijzigd of wordt onderhouden. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud.
 3. Indien een onderhoudsovereenkomst voor een standaardpakket is gesloten, zal de opdrachtnemer bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van het standaardpakket deze aan de opdrachtgever ter beschikking stellen. 3 maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is de opdrachtnemer niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele gebreken in de oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan de opdrachtnemer een vergoeding vragen.

Websiteontwikkeling en webservice

Naast de artikelen 16 tot en met 18, zijn de volgende bepalingen mede van toepassing indien de opdrachtnemer werkzaamheden in verband met de ontwikkeling van een website, webservice en/of aanverwanten voor de opdrachtgever verricht.

23        Domeinnaamregistratie

 1. De opdrachtnemer verzorgt de registratie en de aanmelding voor het gebruik van de domeinna(a)m(en).
 2. Na betaling door de opdrachtgever van al hetgeen aan de opdrachtnemer is verschuldigd, zal de domeinnaam op naam worden gezet van de rechthebbende. De rechthebbende is verplicht te handelen overeenkomstig de rechten en plichten van de instantie waarbij de domeinnaam is ingeschreven.
 3. De opdrachtnemer draagt zorg voor de bereikbaarheid en aanwezigheid op het internet onder de beschikbare domeinnaam.
 4. De domeinnaam kan eventueel gekoppeld zijn aan een serverruimte, bedoeld voor de plaatsing van een website, of representatie van de opdrachtgever.
 5. De domeinnaam wordt voor 12 maanden geregistreerd. Deze termijn wordt stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, indien de opdrachtgever niet 2 maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum schriftelijk heeft opgezegd. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen.
 6. Serverruimtes hebben een huurtermijn van minimaal 12 maanden, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

24        Websiteontwikkeling

 1. De opdrachtnemer zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste kunnen te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen beiden een contactpersoon aanwijzen die uitsluitend bevoegd is om beslissingen in het kader van de overeengekomen opdracht te nemen.
 3. De opdrachtnemer is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze op de website op te nemen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden wordt in onderling overleg vastgesteld.
 4. De opdrachtgever verkrijgt een volledig niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp voor de website vanaf het moment dat er door de opdrachtgever volledig is voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met de opdrachtnemer.
 5. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal (waaronder: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s, composities e.d.) dat op verzoek van de opdrachtgever in de website zal worden gebruikt.
 6. De opdrachtnemer behoudt copyrights op de losse elementen daar waar het gaat om eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d..
 7. Het is de opdrachtgever toegestaan om voor het dagelijks gebruik van de website binnen de met de opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen grenzen wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen.
 8. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken.
 9. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 18, vindt de definitieve oplevering van de website niet later plaats dan het tijdstip van publicatie van de website op de in de overeenkomst genoemde domeinnaam, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
 10. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de website tijdens de in artikel 18 bedoelde testperiode openbaar te maken.
 11. Indien de opdrachtnemer adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.
 12. Het dataverkeer, gerelateerd aan het websitebezoek is gelimiteerd zoals schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 13. Partijen zijn niet gerechtigd om hun rechten en plichten voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst aan derde(n) over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

25        Hosting-services

 1. Bij de uitvoering van de overeenkomst waarbij de opdrachtnemer aan de opdrachtgever zogenaamde hostingservices verleent, gelden een aantal regels. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever zullen zich aan deze regels houden. Indien de opdrachtgever (één van) de regels overtreedt en, ondanks herhaald schriftelijk verzoek daartoe, de overtreding laat voortbestaan, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de rechten van de opdrachtnemer ter zake schadevergoeding. De opdrachtnemer behoudt bovenal het recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.
 2. Wanneer de opdrachtgever niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek van de opdrachtnemer, om de overtreding van de regels te staken en gestaakt te houden, heeft de opdrachtnemer tevens het recht om de opdrachtgever uit te sluiten van de hostingservices, zonder dat de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om:
 4. zich te gedragen in strijd met de netetiquette;
 5. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 6. zich schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, danwel discriminerend van aard is;
 7. zich bezig te houden met het zogenaamde “hacken”, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
 8. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spamming”;
 9. zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens de opdrachtnemer en/of derden.
 10. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de opdrachtgever gebruik maakt van de door de opdrachtnemer geleverde hostingservices.
 11. De opdrachtgever zal zich onthouden van het oneigenlijk gebruik van de naam van de opdrachtnemer, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om het behoud van zijn copyright in beeld te brengen en te houden op informatiedragers die door de opdrachtgever uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst op het internet worden gebruikt.
 12. De opdrachtnemer is voor zijn dienstverlening mede afhankelijk van het internet, zijn serviceprovider en zijn telecommunicatieleveranciers. De daarop betrekking hebbende beschikbaarheid c.q. toegankelijkheid ligt buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
 13. In verband met hetgeen in het vorige lid van dit artikel is opgenomen, kan het voorkomen dat de beschikbaarheid van het internet niet volledig is. Onder volledig wordt verstaan 24 uur per dag, 7 dagen per week.